Livskvalitet og livskvalitetsøkonomi som drivkraft for samfunnsutviklingen

Seminar

PowerPoint presentasjon: 


I mer enn 50 år har det vært pekt på behovet for at det må skje et skifte i målet for utvikling av samfunnet fra vekst i BNP til å fokusere på hva som kan få både mennesker og planeten til å trives og å blomstre. Norske myndigheter jobber for tiden med en strategi om livskvalitet. 

I en rekke land utforskes det hvordan ivaretakelse av innbyggernes livskvalitet kan bli et sentralt mål for samfunnsutviklingen og gjøres til en motor for omstillingen til et mer rettferdig samfunn og ivaretakelse av helsen til planeten.

Hvordan kan man styre samfunnsutvikling basert på livskvalitetsmål? Hvordan omsette ideene om en livskvalitetsøkonomi til praktiske handlinger? Hva kan vi lære fra lokalsamfunn og kommuner som har begynt å ta i bruk et slikt perspektiv for samfunnsutvikling?

Vi får besøk av Anders Barstad, forsker i SSB med hovedinteresser innen generell levekår- og velferdsutvikling. Han har deltatt i det nasjonale arbeidet med å utvikle mål på befolkningens livskvalitet og er SSBs representant i Helse- og omsorgsdepartementets arbeidsgruppe for utvikling av en nasjonal livskvalitetsstrategi

Innlegg ved: Lene Conradi, ordfører, Asker kommune. Hildegunn Brattvåg, spesialrådgiver, Oslo kommunes byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester.